Beviljade medel

Beviljade medel Kulturmiljonen 2016

Vi kan konstatera att föreningslivet blomstrar när det kommer till idéer och kraft! Det ser vi som mycket positivt och hoppas att utvecklingen fortsätter i samma riktning.

Kulturmiljonen ska syfta till att ”öka integration i synnerhet och jämlikhet i allmänhet”. Vår definition av integration är ”en förening av skilda delar till en större helhet.” Jämlikhet definierar vi kort som ”ett socialt tillstånd där alla människor är lika mycket värda.”  

Av 17 st inkomna ansökningar beviljas 12 st bidrag från Kulturmiljonen. De övriga fem projekten föreslår vi avslag med hänvisning till andra bidragsformer och/eller för att dessa inte uppfyller kraven.

Följande projekt beviljades medel från Kulturmiljonen 2016.
Projekten ska avslutas under 2017, återredovisning av projekt sker senast 31 januari 2018.

ABF Hälsingekusten

Beviljas bidrag för att  uppmärksamma kvinnorna och deras avgörande roll i ”Hungerkravallerna” 1917. ABF Hälsingekusten vill till 100 årsjubileumet av händelsen forska vidare och ge ut en bok utifrån det som redan finns skrivet och dokumenterat om händelsen. ABF Hälsingekusten samverkar med Föreningen Söderhamns museum.

Bergviks Allting

Beviljas bidrag för en väl genomarbetad ansökan med ett ambitiöst program som syftar till att stötta de viktiga ideella krafterna i samhället – och i Bergvik i synnerhet. Programmet består av föreläsningar, samtal, underhållning, utställningar, försäljning av lokala produkter, samt mat och fika till försäljning.

Bilda GävleDala

Fräsarna – beviljas bidrag för skivinspelning.
Rockskolan – beviljas bidrag för arbetet med att få fler till Rockskolan.
Kulturstråk Järnvägsviadukten – Bilda GävleDala tillsammans med Studiefrämjandet beviljas bidrag för det fortsatta arbetet med metodutveckling, affischutställningar och skapandet av en kreativ plats i det offentliga rummet under Järnvägsviadukten.

Föreningen Söderhamns museum

Beviljas bidrag för en utställning på Söderhamns stadsmuseum samt en föreläsningsserie kring kvinnornas roll i de ännu inte så uppmärksammade ”Hungerkravallerna” 1917. Detta i samband med att händelsen ”firar” 100 år i april 2017. I samverkan med ABF Hälsingekusten.

IOGT-NTO Bergvik

Beviljas bidrag för genomförandet av en studiecirkel kring Bergviks historia med fokus på Lynäs by och hur kvinnorna bidragit till utvecklingen. Cirkeln pågår under våren 2017 och innehåller – förutom ”forskarträffar”- byavandringar, familjedagar, utställning och kulturcaféer.  

Konstkraft Ljusne

Beviljas bidrag för två projekt:
För ett skulpturprojekt med konstnärerna Rabia och Murtaza Ibrahim. De ska tillsammans med barn och unga, bland annat från fritids på Stenbergaskolan, skapa skulpturer som tillfälligt placeras utomhus i Söderhamn och Ljusne. Barnen får skapa tillsammans och samtidigt verka i och påverka det offentliga rummet.

Konstkraft beviljas också bidrag för ett barnteaterprojekt där unga personer (under 18 år) skapar en föreställning utifrån en berättelse skriven av Tariq Alkhizdi. Föreställningen ska spelas för barn 6-12 år på Söderhamns teater under 2017.

Kärlet Allkonstförening

Kärlet Allkonstföreningen är en relativt nystartad kulturförening i Söderhamn. De har arrangerat allt från konserter till konsthappenings det senaste året utan bidrag från kommunen. Kärlet söker bidrag för en ”Kaosfestival” under en vecka där alla konstnärliga uttryck får plats. Här får man som besökare delta, skapa, uppträda eller bara lyssna och titta. Festivalen kommer att genomföras i Konstkraft Ljusnes lokaler under sommaren 2017.

Musica Viva

Musica Viva beviljas bidrag främst för utveckling av kursverksamheten, för en Jazzfestival i februari 2017 samt för konsert. De har via tidigare projekt arbetat upp en bra verksamhet och nya kanaler genom vilka de verkar för integration och jämlikhet.

Stenös vänner

Beviljas bidrag för Stenödagarna under sommaren 2017. Under åtta onsdagar kommer föreningen att ordna gratis bussresor till Stenö där det bjuds på underhållning och gemenskap i form av artistframträdanden, tipspromenader, bouleturnering, fika, ansiktsmålning, med mera. Arrangemanget är öppet för alla.

———————————————————————————————————————

Beviljade medel i omgång 3 (sista)

Till den tredje och sista ansökningsomgången till Kulturmiljonen har 29 ansökningar inkommit. Summan för de föreslagna bidragen uppgår till 420 000 kr av kvarvarande 570 500 kr. Av 29 inkomna och en bordlagd ansökan beviljas 11 projekt (varav ett projekt med fyra aktörer) bidrag från Kulturmiljonen. De 16 övriga projekten får avslag med hänvisning till andra bidragsformer eller för att dessa inte känns relevanta i sammanhanget.

De resterande 150 500 kr föreslås reserveras för eventuell vidareutveckling av påbörjade projekt inom Kulturmiljonen alternativt för nya projekt som känns viktiga och intressanta samt för aktiviteter gällande uppföljning och utvärdering av Kulturmiljonen.

Bergviks Allting

Bergviks Allting ansöker om ett bidrag på 30 000 kr för att tillsammans med lokala konstnärer med nutidens ögon åskådliggöra och på ett nytt sätt levandegöra ett 40-årigt industritekniskt museum. Förslag 15 000 kr.

Kultur- och Samhällsutvecklingsnämnden har beviljat  ett bidrag på 15 000 kr.

”365 dagar”

Emilia Lindestam och Hannes Lemberg ansöker om ett bidrag på 15 000 kr för att genomföra projektet ”365 dagar”. Projektet är en del av Emilias och Hannes examensarbete då de går sista året på gymnasiet. Tanken är att de skapar en dansföreställning och sedan lär ut koreografin till ett 30-tal dansare. Föreställningen visas sedan under året. Vi föreslår ett bidrag på 10 000 kr samt hänvisar arrangörerna att söka Fria Pengar alternativt arrangemangsbidrag via en förening eller ett studieförbund.

Kultur- och Samhällsutvecklingsnämnden har beviljat  ett bidrag på 10 000 kr.

”Söderhamns historia och stadsbild – ett offentligt samtal om kulturarv och utveckling”

Lars Nylander boende i Harmånger, med rötterna i Söderhamns kommun, ansöker om ett bidrag på 150 000 kr för att skriva boken ”Söderhamns historia och stadsbild – ett offentligt samtal om kulturarv och utveckling”. Hälsinglands museum står som medarrangörer och medfinansiärer i projektet. Vi föreslår ett bidrag på 50 000 kr. Ett större inköp av boken till Söderhamns kommun kan komma att bli aktuellt.

Kultur- och Samhällsutvecklingsnämnden har beviljat  ett bidrag på 50 000 kr.

Ljusneortens museiförening

Ljusneortens museiförening ansöker om ett bidrag på 25 000 kr för att byta ut skyltningen kring och uppe på Vårdberget i Ljusne samt reparera befintligt räcke och placera ut bänkar och bord på bergets topp. Detta med syfte att göra Vårdberget, men sin intressanta historia, mer tillgängligt för allmänheten. Förslag 15 000 kr.

Kultur- och Samhällsutvecklingsnämnden har beviljat  ett bidrag på 15 000 kr.

Projekt om Söderhamns industrihistoria

Dibis produktion, Ljusneortens museiförening, Maria Vallström och Sandarne Kult har alla, var för sig, sökt medel från Kulturmiljonen för projekt med anknytning till Söderhamns Industrihistoria. Ansökningarna handlar i stort om synliggöra och öka kunskapen om Söderhamns industrihistoria och hur staden påverkats, både ur ett historiskt- och nutida perspektiv. Detta tycker vi är mycket intressant och värt att lyfta upp.
För att ta ett ordentligt och samlat grepp kring detta föreslår vi dessa att samarbeta kring ett gemensamt projekt. Dibis produktions fotosamling, Ljusne museiförenings och Sandarne KULT’s material, ljudupptagningar, filmer och dylikt tillsammans med Maria Vallströms forskning och idé skulle kunna utgöra en bra grund för något mer bestående, en utställning, tidskrift eller liknande. Vi föreslår att nämnden beviljar dessa fyra aktörer ett bidrag på 120 000 kr för ett gemensamt projekt.

Kultur- och Samhällsutvecklingsnämnden har beviljat  ett bidrag på 120 000 kr. *

* Kulturenheten kommer inom kort att kalla alla berörda till ett möte och prata om detta är möjligt, hur det i sådana fall skulle kunna gå till och varför vi föreslår ett gemensamt projekt. 

Kulturstråk Järnvägsviadukten

Ragnhild Sandelius Brodow ansöker om ett bidrag på 115 000 kr för projektet ”Kulturstråk Järnvägsviadukten”. Det handlar om att ta fram en modell för hur rummet under Järnvägsviadukten mellan Förvaltningshuset och Rådhuset skulle kunna användas som en plats för konstnärliga uttryck samt en konstinstallation för att visualisera det ytterligare under våren/sommaren 2015. Förslag 70 000 kr.

Kultur- och Samhällsutvecklingsnämnden har beviljat  ett bidrag på 70 000 kr.

Under trädet

Studiefrämjandet och Klubb Bruket ansöker om ett bidrag på 61 800 kr för gratisfestivalen ”Under trädet” som planeras för andra året i rad. Vi föreslår ett bidrag om 15 000 kr samt hänvisar föreningen att söka arrangemangsbidrag, finansiering och samarbete från annat håll, exempelvis studieförbund, näringsliv och andra lokala fonder.

Kultur- och Samhällsutvecklingsnämnden har beviljat  ett bidrag på 15 000 kr.

”Jag är inte rasist men…”

Studieförbundet Vuxenskolan ansöker om ett bidrag på 40 000 kr för sitt teaterprojekt med ensamkommande flyktingbarn. Repetitioner och dramaövningar har genomförts under hösten 2013 och våren 2014. Slutresultatet visades på Söderhamns teater under slutet på februari 2014. Förslag 20 000 kr med förhoppning om fortsatt verksamhet.

Kultur- och Samhällsutvecklingsnämnden har beviljat  ett bidrag på 20 000 kr.

Lennart Plahn – bygdens konstnär

Söderhamns Naturskyddsförening ansöker om ett bidrag på 152 000 kr för ett projekt kring ”bygdens konstnär ”- Lennart Plahn – från Ljusne som levde fram till år 2009. Projektet syftar till att lyfta fram och tydliggöra, en för den breda allmänheten, okänd person som med naturen som utgångspunkt skapat en unik samling skulpturer. Projektet i sin helhet innehåller många delar; inventering av material, utställning, en film, bok, hemsida med mera. Vi föreslår ett ”startbidrag” på 40 000 kr för inventering och utställning.

Kultur- och Samhällsutvecklingsnämnden har beviljat  ett bidrag på 40 000 kr.

Söderhamns konstförening

Söderhamns konstförening ansöker om ett bidrag på 60 000 kr för föreningens 40 års jubileum 2014. Föreningen vill med detta jubileum visa upp sin verksamhet på ett nytt sätt och på så vis intressera nya målgrupper. Man vill förlägga olika typer av konstnärlig verksamhet utanför Kvarnens väggar där man vanligtvis har sina utställningar. Vi föreslår ett bidrag på 30 000 kr samt hänvisar föreningen till att söka arrangemangbidrag.

Kultur- och Samhällsutvecklingsnämnden har beviljat  ett bidrag på 30 000 kr.

Dansresan

Söderhamns Unga ansöker om ett bidrag på 75 000 kr för projektet ”Dansresan” som ska erbjuda ensamkommande flyktingbarn möjlighet till dans i kombination med ungdomarnas egna berättelser och tankar kring temat ”resa”. Målet med projektet är att ca 40 barn och ungdomar ska delta, skapa tillsammans och så småningom visa upp resultatet i form av minst 15 dansföreställningar under sommaren 2014. Förslag 35 000 kr med hänvisning till att söka finansiering från fler håll; samarbeta med studieförbund som bedriver liknande verksamhet, sponsorer, fonder eller liknande.

Kultur- och Samhällsutvecklingsnämnden har beviljat  ett bidrag på 35 000 kr.

Beviljade medel i omgång 2

Konstkraft Ljusne – Sommarsalong 2014

Projektet Konstkraft Ljusne, med ABF som projektägare, har avslutats och verksamheten drivs numer av föreningen Konstkraft Ljusne. Verksamheten har sin utgångspunkt i Kraftstationen i Ljusne där man nu etablerat en plats för professionell konstnärlig verksamhet och historiepedagogiska aktiviteter inom industrisamhällets kulturarv.

År 2012 och 2013 arrangerade man, bland mycket annat, Sommarsalong i Kraftstationen. Sammanlagt har över 2 200 personer tagit del av Sommarsalongen dessa år. Stor del av publiken har varit tillresande från andra kommuner. Arbetet med Sommarsalong  2014 startar under våren 2014 och vernissagen planeras till den 28 juni.

Kultur- och Samhällsutvecklingsnämnden har beviljat  ett bidrag på 90 000 kr.

Föreningen Musica Viva – Annorlunda Musikmöten

Ansöker om medel för ”Annorlunda musikmöten” där musik, mat och miljö bildar en ”förening”. Föreningen vill skapa och möjliggöra annorlunda musikmöten på oväntade platser med tvära kast i genrer och miljöer. Exempel på ”möten”: Operapub på First Hotel Statt, Konsert med veteransbilsklubben där mosbricka och kokt korv på menyn och konsert med Lönnebergakvartetten och bullkalas för barnen.

Kultur- och Samhällsutvecklingsnämnden har beviljat  ett bidrag på 15 000 kr.

Johan Jutterström – Rum – Rörelse – Ljud

Idén om projektet går helt i linje med inriktningen för Kulturmiljons projekt. Det är relativt unikt i sitt slag och liknande har aldrig tidigare genomförts i Söderhamn. I projektet ingår sju konstnärer som kommer från hela Europa. Tre musiker, två dansare, en arkitekt och en bildkonstnär. De kommer att ta sig an elementen rum, rörelse och ljud. Projektet kommer att genomföras i tre etapper under en veckas tid på vald plats Söderhamns kommun under våren/sommaren 2014. Det bestående konstverket kommer sedan att doneras till Söderhamns kommun. I annat fall demonteras det efter att projektet avslutats.

Kultur- och Samhällsutvecklingsnämnden har beviljat  ett bidrag på 70 000 kr.

Bilda Gävle Dala – South Harbour Heroes

Bilda Gävle Dala vill samla 16 band från Söderhamn, både aktiva och band som splittrats men som gjort avtryck i Söderhamns musikliv. Alla 16 band ska byta och tolka varandras låtar. Sedan spelas alla tolkningar in i Bildas studio och släpps på Spotify, trycks och distribueras under samlingsnamnet ”South Harbour Heroes”. Alla intäkter från skivan går till kampanjen ”Fuck Cancer”. Projektet pågår fr o m hösten 2013 med en avslutningskonsert hösten 2014.

Kultur- och Samhällsutvecklingsnämnden har beviljat  ett bidrag på 45 000 kr.

Anders Norén – Utställning med Uno Vallman

Konstnären Uno Vallman föddes i Norrala 1913 och dog i Stockholm 2004. Han tillhörde under efterkrigstiden eliten bland svenska bildkonstnärer och blev särskilt uppskattad för sina stora målningar i offentliga lokaler, bland annat på Uppsala universitet och Stockholms sparbank. Vallman målade omkring år 1960 monumentalverk i två kyrkor – Storvik Kyrka och Mo kyrka. Syftet är att lyfta fram en egensinnig och viktig konstnär med en utställning på ”hemmaplan”. Förutom en utställning på Kvarnen under i augusti 2014, finns planer på att ha utställningen i Mo kyrka under sommaren.

Kultur- och Samhällsutvecklingsnämnden har beviljat  ett bidrag på 22 000 kr.

Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg (SV) – Hiphop-festivalen ÅTTATVÅSEX

Studieförbundet Vuxenskolan vill den sista helgen i mars 2014 arrangera en Hiphop-festival i Söderhamn som en uppföljning på Musik Gävleborgs projekt Xpand.

Dans, rap, grafitti, ”dansjams” (workshops) och battles och dansgala med etablerade konstnärer inom varje genre tillsammans med amatörer och intresserade ungdomar med mera planeras. Man vill att ungdomar från andra kommuner i Gävleborg ska ha chansen att ta del av festivalen och planerar därför att abonnera bussar för att underlätta för ungdomar att ta sig till Söderhamn. Kultur- och fritidsavdelningen har inlett en dialog med SV och projektledarna där för att kunna vara ett stöd i planeringen inför och under festivaldagarna.

Kultur- och Samhällsutvecklingsnämnden har beviljat  ett bidrag på 70 000 kr.

Beviljade medel i omgång 1

Bilda Gävle Dala

Bilda ansöker om ett bidrag för ett dans- och rytmikläger för barn och ungdomar under höstlovsveckan 2013. Där får Söderhamns barn och ungdomar möjlighet att lära sig Västafrikansk dans till levande musik, Djembespel (afrikansk trumma) och afrikanska sånger. Ledare för kursen är danspedagogen och trumläraren Lansana Bangoura från Guinea som numer bor i Hudiksvall samt dans- och musikpedagogen Marina Dronova från Tadtjikistan, boende i Ljusne. Förhoppningen är att lägret ska bli årligt återkommande. Kostnaderna uppgår till 30 000 kr.

Kultur- och Samhällsutvecklingsnämnden har beviljat  ett bidrag på 10 000 kr.

Föreningen Musica Viva

Musica Viva ansöker om ett bidrag på 15 600 kr för genomförande av Söderhamns Akademin 11-17 augusti 2013.

Söderhamns Akademin är en musikkurs för ungdomar med inriktning på violin, cello och piano. ”Namnkunniga” personer i genren; Annika Schönning (violin), Catharina Ericsson (violin), Bengt Andersson (piano), Judith Ullén (cello), Sara Vijk (cello) och Pernilla Vosveld (cello) undervisar och håller individuella lektioner och ensemblespel med eleverna. Man undervisar också i interpretation, övningsmetodik och teori. Kostnaderna uppgår till ca 40 000 kr, där anmälningsavgiften täcker en stor del.

Kultur- och Samhällsutvecklingsnämnden har beviljat  ett bidrag på 10 000 kr.

Moheds SK

Moheds SK ansöker som ett bidrag på 50 000 kr till sina ”Blues- och Rockaftnar” som man arrangerat på Idrottsgården i Mohed sedan 2003. I år sedan första arrangemanget och det vill man fira genom att arrangera en tvådagarsfestival med lokala, nationella och internationella artister den 25-26 oktober.

Arrangemanget drar många tillresande besökare och förhoppningen är att detta ska dra ännu fler till orten. En tvådagarsfestival skulle innebära en del övernattningar och med det intäkter för lokala föreningar och entreprenörer. Därför är det också idé att föreningen söker ett evenemangsbidrag för festivalen.

Kultur- och Samhällsutvecklingsnämnden har beviljat  ett bidrag på 25 000 kr.

Galleri Adular

Galleri Adular, Lars Lundbäck, ansöker om ett bidrag på 27 000 kr för en utställning med konstnären Gunnar Nerlund född i Sandarne 1911. Nerlund var under en kortare tid elev hos Bruno Liljefors och har enligt rykten porträtterat bland andra Sigge Fürst, Holger Löwenadler, Sture Lagerwall och Birgit Tengroth. Lundbäck menar att Gunnar Nerlunds konstnärskap inte fått tillbörlig respekt då hans böjelse för alkohol gav honom ett sämre rykte samt att hans bror Richard Närlund, även han var en god konstnär. Därför vill Galleri Adular sätta samman en utställning med Nerlunds verk; ”Från misskänd till erkänd”. Kostnaderna uppgår till 54 000 kr. Medarrangörer är Sandarne KULT.

Kultur- och Samhällsutvecklingsnämnden har beviljat  ett bidrag på 20 000 kr samt fri hyra på Söderhamns stadsmuseum.

Klubb Bruket c/o Studiefrämjandet

@klubbruket #isöderhamn (Instagram)

@klubbruket #isöderhamn (Instagram)

Studiefrämjandet söker ett bidrag på 10 000 kr för en fotoutställning där det ska vara lätt att delta, se andras bilder samt lyfta fram Söderhamn.

Man tänker sig använda gratisappen ”Instagram” som är tillgänglig för smartphones. På så vis kan alla som vill (och har en smartphone), från och med maj till och med september, ta en bild på ”sitt Söderhamn” skriva en kommentar med hashtagen #isöderhamn och delta med sin bild till utställningen på webben. ”Slutmålet” är att Studiefrämjandet tillsammans med kulturgruppen Klubb Bruket väljer ut 50 st av Söderhamnarnas egna bilder och med dessa arrangerar en ”fysisk” utställning på Söderhamns stadsmuseum under oktober.

Kultur- och Samhällsutvecklingsnämnden har beviljat  ett bidrag på 10 000 kr samt fri hyra på Söderhamns stadsmuseum.

Söderhamns Kust & Skärgårdsförening

Kust & Skärgårdsföreningen söker ett bidrag för att levandegöra guidningarna på Öster.
Man vill engagera amatörteaterföreningar, estetelever eller andra att skriva och på lämpliga platser framföra korta monologer kring några ”kändisar” från Öster så som; Kapten Westman, repslagare Westman, Änkan Månsson med flera. Kostnaderna beräknas uppgå till max 25 000 kr.

Kultur- och Samhällsutvecklingsnämnden har beviljat  ett bidrag på 12 500 kr.

Splash, Thomas Jutterström

Thomas Jutterström, en av medlemmarna i det legendariska folkmusikinspirerade jazzrockbandet Splash från Söderhamn, ansöker om ett bidrag för framställan och utgivning av en CD-box med samlade Splash-låtar, bestående av både tidigare och icke tidigare utgivet material.

Splash är känt för sin kreativa experimentlusta och egna sound med säregna klanger och udda taktarter. Musiken betecknas som tidlös och har mycket högt anseende hos musiker och lyssnare och har numera mer eller mindre uppnått ”kultstatus”. Kostnaderna för produktion och utgivning med mera uppgår till 95 000 kr, inklusive eget arbete.

Kultur- och Samhällsutvecklingsnämnden har beviljat  ett bidrag på 30 000 kr.